Niewystarczająca ilość energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

odnawialne-zrodla-energii-fotowoltaika-oze

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, Polska przez ostatnie dziesięć lat zbudowała potencjał do wyprodukowania nieco ponad 20TWh energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Tymczasem cel na rok 2020 dla sektora energoelektrycznego wynosi ponad 30TWh. Stowarzyszenie przeprowadza co kwartał analizę pokazującą rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii prognozując szanse osiągnięcia celu postawionego na rok 2020.

Niedobór energii z odnawialnych źródeł

Po raz pierwszy od trzech lat w nie został osiągnięty cel produkcji energii pochodzącej z OZE postawiony w poprzednim roku. W 2016 roku zakładany udział zielonej energii miał wynieść 13,85%, podczas gdy udało się osiągnąć wartość 13,53%. Niedobór wyniósł 0,5TWh i jak podaje PSEW tendencja jest rosnąca.

Wzrost udziału poszczególnych źródeł, zwłaszcza fotowoltaiki

Z raportu wynika, że wszystkie źródła odnawialnej energii zaliczyły w 2016 roku wzrost udziału w łącznej produkcji. Wyjątek stanowi energia pochodząca ze współspalania węgla i biomasy, która odnotowały ogromy spadek w krajowym zużyciu. Z perspektywy fotowoltaiki ciekawym jest, że udział energii słonecznej wzrósł o 118,5%. Jest to dziesięciokrotnie bardziej dynamiczny rozwój niż drugiego pod tym względem udziału biogazu. Jednakże udział energii pochodzącej z fotowoltaiki stanowi wciąż znikomą część zielonej energii zużywanej w Polsce. Jest to zaledwie 0,54% całości. Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane o udziale poszczególnych form zielonej energii.

Technologia OZE Produkcja w 2015 (GWh) Produkcja w 2016 (GWh) Roczny wzrost % Udział zużycia w roku 2016 %
Hydro 1832,2 2139,6 16,80% 9,38%
Energetyka wiatrowa (onshore) 10902,6 12595,3 15,50% 55,24%
Biogaz 857,9 1020,8 19,00% 4,48%
Biomasa 4550,1 4571,6 0,50% 20,05%
Współspalanie 4479,8 2351,9 -47,50% 10,31%
Fotowoltaika 56,6 123,7 118,50% 0,54%
Podsumowanie 22679,3 22803 0,50% 100%

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie fotowoltaiki i Ty możesz zadbać o ekologię, a przy okazji na tym zaoszczędzić!